ప్రత్యుత్తరం రేటు చూపిస్తుంది నిష్పత్తి ఇన్కమింగ్ సందేశాలను ప్రత్యుత్తరాలు. ఉంటే, ప్రత్యుత్తరం రేటు తక్కువ, అరుదుగా ప్రత్యుత్తరాలు.

శృంగార మాత్రమే చూడవచ్చు కలిగిన వినియోగదారులు అంగీకరించింది చూడండి. ప్రాధాన్యతలు విభాగంలో, మీరు మార్క్ ఒక ఫోటో వంటి శృంగారమైన, అంగీకరించింది చూడండి.

విభాగం లో

ఇది ఉపయోగించడానికి సిఫార్సు లేదు.

ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ లో, అజ్ఞాత

(. వాడుక యొక్క విభాగం యొక్క వినియోగదారు ఒప్పందం)

About