లోడ్ తో బంగారం దాడి పురుషులు మెన్డోజా చెప్పారు. వదులుగా మరియు దాని. అయితే, ఆశ్చర్యానికి వాటిని చంపడం మరియు అన్ని దొంగిలించడం దోపిడి. కానీ తెరవడం ద్వారా కేసు, ఒకటి గుర్తిస్తాడు.

స్పార్టన్, ఒక రహస్యమైన గన్స్లింగ్స్ ధరించి ఒక సొగసైన, నైపుణ్యం కార్డులు, మరియు ఒక వికారమైన కానీ అమోఘమైన తుపాకీ (ఒకటి ఏర్పాటుచేసే నాలుగు రాడుల): స్పార్టన్ నమ్మించాడు బ్యాండ్ అతను రచయిత, బ్లో మరియు బంగారు అతను దాచి, ఆ ఒప్పించింది మొత్తం వ్యవహారంలో చిక్కుకున్న మరియు గౌరవనీయమైన పౌరులు.

చదరపు మర్యాద

About