ప్రజలు మధ్య ఉంది

తర్వాత మీరు ఆనందంగా కాలం గడిపాడు ఒక మహిళ, తరువాత మీరు సృష్టించిన ఆకర్షణ ఆమె

అది అర్ధం మాట్లాడటం మాత్రమే, ఒక బాహ్య మార్గం వలె మీరు తో మాట్లాడటానికి ఒక స్ట్రేంజర్ ఒక బస్ స్టాప్ వద్ద. కోర్సు యొక్క ప్రాథమిక సమాచారం మరియు ఏదైనా గురించి మాట్లాడటానికి మేము కావలసిన, కానీ మీరు అనుకుంటే పునరుద్దరించాలని, ఒక మహిళ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది.

మాట్లాడేందుకు విషయాలు ఒక బిట్ మరింత ముఖ్యం

About