నుండి రోమ్ మరియు ఎలా చెప్పడం మొదటి క్రైస్తవ కళాకారులు స్ఫూర్తి ప్రాచీన మతాలు ముందు అభివృద్ధి కొత్త నిర్మాణ రూపాలు కలిగి, వారి రచనలు, మరియు కల్పించేందుకు విశ్వాసకులు

About