మేము నీడలు దాగి ఉండే వేచి నెమ్మదిగా ఇతివృత్తం మీ మరణము.

కానీ నిజంగా కేవలం బయట చూడండి. మీరు కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్రజలు మీ పట్టణం లో గణాంకాలు చెప్పారు. కనీసం వాటిని కోసం నాస్తికుడు సిఫార్సు చర్చి. మేము అత్యంత గే ఫ్రెండ్లీ చర్చి లో తెలిసిన — నా మంత్రి గే ఉంది. గే మెన్ ఎవరు ఉంటాయి కారుణ్య, మేధో, రాజకీయంగా తెలుసు, మరియు భయపడ్డారు కాదు నిబద్ధత.

ఉంది

అంత అవసరం లేదు, ఒక యూనిటేరియన్. మా సీనియర్ మంత్రి ఒక నాస్తికుడు.

మేము ఏమి నమ్మకం, గూగుల్

About