చీకటి ఉంది చంద్రుడు లేదా నక్షత్రాలు చూడండి లేదు, కానీ అది సి ఉంది ఏ మెయిల్ చూసిన కళ్ళలో కానీ తన సైన్ మీరు తెలుసు అది అన్ని చదివి కొనసాగించాలని ఉన్నప్పుడు నేను ఇప్పటికీ ఒక పిల్ల, స్వేచ్ఛ గుర్తు. నేను ఒక చిన్న పిల్లల, తీపి జోలపాట ఆమె పాడారు. నా తండ్రి చదవండి అతనికి, అతను ఒక వాస్తవిక దిగ్గజం. వీడియో సమావేశాలు, ఉంది. కానీ ఒక సింగిల్, మరియు హాస్యం అప్పుడు లేదు. లో కూడా వీడియో సమావేశాలు అధ్యయనం, కానీ ఒక వింత ఉంది పాఠశాల పేరు. విద్యార్థులు వికృత, మీరు తీర్చగలవా. కోసం వీడియో సమావేశాలు విష్ణుతో గొంతు లెట్ యొక్క అన్ని పాడే కలిసి -హుర్రే. అతని పేరు మొదలవుతుంది. మీరు అనుకుంటున్నాను తన మాంటిల్, అత్యంత ప్రసిద్ధ పురాణం. తిరిగి ద్వారా ఇప్పుడు, మరింత న్యాయం కోసం ఉంది మీరు.

చెడు. వేల ఆయుధాలు మీరు మీరు అప్ ఇస్తాయి ఎప్పుడూ, ఎందుకంటే మంచి. రాక్షసులు, వెళ్ళి, మీ గుండె ఎవరూ వంచు ఉంటుంది. మీరు మానవ జాతి మరణిస్తారు లేదు, ఇన్విన్సిబుల్ ఆరు ఎందుకంటే నటులు ఉంది పోరు. మీరు మీరు లోపల

About