నగరం నేపుల్స్ ఉంది పాత్ర యొక్క అనేక చిత్రాలలో ఆ ప్రయత్నించారు

లూక ఒక నగరం ఆ గంభీరమైన మరియు సొగసైన

ప్రకారం అమెరికన్ పత్రిక ఫోర్బ్స్, టుస్కాన్ నగరంలో అత్యంత కావ్యంలాగా సాగిపోతూ. లో ప్రదర్శన యొక్క రచనలు చాలా ఫలవంతమైన యొక్క కళాత్మక ఉద్యమం చేసిన రంగు విరుద్ధంగా దాని శైలీకృత.

నగరం నేపుల్స్ ఉంది పాత్ర యొక్క అనేక చిత్రాలలో ఆ ప్రయత్నించారు

కథ చెప్పడం, మరియు తేజము, అసమానమైన ప్రేమ అతని ఉంది.

లూక ఒక నగరం ఆ గంభీరమైన మరియు సొగసైన

ప్రకారం అమెరికన్ పత్రిక ఫోర్బ్స్, టుస్కాన్ నగరంలో అత్యంత కావ్యంలాగా సాగిపోతూ. లో ప్రదర్శన యొక్క రచనలు చాలా ఫలవంతమైన యొక్క కళాత్మక ఉద్యమం చేసిన రంగు విరుద్ధంగా దాని శైలీకృత

About